NATT GROUP ร่วมเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมของชมรมร้านขายยาภาคกลางตอนล่าง (เขต7)

Last updated: 26 Feb 2020  |  2064 Views  | 

บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมของชมรมร้านขายยาภาคกลางตอนล่าง (เขต7)

ออกประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับกลุ่มร้านยาภาคกลางตอนล่าง (เขต7) ให้กับเภสัชกรร้านยาที่มาร่วมงาน

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา

ทางบริษัท เอ็น.เอ.ที.ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณชมรมร้านขายยาภาคกลางตอนล่าง (เขต7) และร้านยาที่น่ารักทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา และให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อๆไป